A BIABISZTRO.HU WEBLAP ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Készült/frissítve: 2016.11.14.

A Szolgáltató neve: Zsibau Bt.

Székhelye és postai címe: 2051 Biatorbágy Gábor Áron u. 1.

Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszáma: 13-06-065301

Adószáma: 20676034-2-13.

E-mail címe: info@Biabisztro.hu

Honlapjának címe: www.Biabisztro.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (70) 67-37-600

Tárhely szolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.

Tárhely szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

OTP Simple fizetés:

Magyar nyelvű nyilatkozat

Elfogadom, hogy a(z) Zsibau Bt. (2051 Biatorbágy, Gábor Áron u. 1.) által a(z) www.biabisztro.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Angol nyelvű nyilatkozat

By clicking the Redirect button the Customer accepts Zsibau Bt. (2051 Biatorbágy, Gábor Áron u. 1.)) at www.biabisztro.hu to provide the following personal data stored in its user database to OTP Mobile Ltd. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.) Provided data: family name, given name, country, phone number, e-mail address.

The purpose of data transmission: customer support for users, confirming transactions and fraud-monitoring for users defence.

1. Bevezetés
Nagyra becsüljük bizalmát, ezért a tőlünk telhető legnagyobb gondossággal és a biztonsági előírások betartásával igyekszünk személyes adatait az illetéktelen hozzáférésektől megvédeni.

Az Ön megrendelését, személyes és fizetésre vonatkozó adatait műszaki, biztonsági rendszerek és azt kiegészítő jogosultsági eljárások védik, mindez az adatok szerverünkre vitelére, mind pedig tárolására érvényes.

A következőkben lehetőség szerint részletes tájékoztatást nyújtunk Önnek arról, hogy mi is történik az Ön személyes adataival.

Ön a honlap használatával elfogadja az alábbiakat és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.
Az adatkezelő: a Zsibau Bt.

A Zsibau Bt., 2051 Biatorbágy, Gábor Áron u. 1., (a továbbiakban “Biabisztró”, adatkezelő) – mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény jogi tartalmát.

A Biabisztró kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az adatkezelési szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Biabisztró az adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.Biabisztró.hu/adatvedelem címen.

A Biabisztró fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról időben értesíti vásárlóit, és amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és munkatársunk megválaszolja.

Elérhetőségeink/e-mail: Zsibau Bt., 2051 Biatorbágy, Gábor Áron u. 1.; info@Biabisztró.hu

A Biabisztró tiszteletben tartja és védi a vele a weboldalán keresztül, vagy más módon kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak védelmét. A Biabisztró elkötelezett megrendelői személyes adatainak védelmében, így kiemelten fontosnak tartja ügyfelei törvény szerint megnevezett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Biabisztró a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Biabisztró az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Adatkezelési elvei összhangban vannak a személyes adatok védelmével kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.);
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

2. Definíciók
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

cookie (sütik): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával.

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

3. Alapelvek a Zsibau Bt. adatkezelése során
3.1 Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával megfelelő arányban áll.
Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Ha az érintett a cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettel a személyes adatokkal való adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbítható vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adható át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
A Biabisztról tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Fontos!

Az Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi.

A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Bármely megrendelő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a megrendelőt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a megrendelő nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5. Honlap (www.Biabisztró.hu) látogatói adatok
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a korábban a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, felhasznált üzemrendszer, a felhasználó számítógépének IP címe az utolsó szakasz kivételével.
Az adatkezelés időtartama:a felhasználó számítógépe IP címének részlete a látogatás befejezésekor törlésre kerül.

Ezeknek az adatoknak a személyes adatra vonatkozó tárolása nem történik meg, nem adjuk hozzá ezeket az adatokat más adatforrásokhoz.

A mindenkori látogatás befejezése után az Ön IP-címe azonnal törlődik a www.Biabisztró.hu oldalról.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-000000/2016. számon megtörtént – “weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, weboldalon történő regisztráció, vásárlás, számla kiállítása, megrendelők nyilvántartása, megkülönböztetése. a megrendelések teljesítése, a folyamat dokumentálása, kapcsolattartás megnevezésű adatkezelés” – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

6. Cookie kezelés a honlapon
Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a számítógépen (vagy más internetképes készüléken, mint okostelefonon vagy táblagépen) tárolódnak, amikor meglátogat egy Biabisztró oldalt.

Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját élettartamát (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készülékeden) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám. A Biabisztró.hu a személyre szabott felhasználói élmény biztosításához cookie-kat használ. Ahányszor belép az oldalra, az számítógépjére cookie-kat küld, illetve azokhoz fér hozzá. A Biabisztró.hu oldalon több helyen használunk sütiket, amelyek az Ön látogatása után automatikusan törlődnek és arra szolgálnak, hogy kínálatunk felhasználó-barátabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen.

A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, így jobban megérthetjük, hogy az emberek hogyan használják az oldalainkat és így javítani tudunk azok struktúráján és tartalmán, azonban ebből az információból nem tudunk téged személy szerint azonosítani.

Cookie-jaink a biztonsági szabványok segítségével védve vannak az ellen, hogy harmadik személy hozzáférjen.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a felhasználók megkülönböztetése, a felhasználók éppen használatban lévő munkamenetének azonosítása, az ott megadott adatok tárolása, az adatvesztések megakadályozása, a felhasználók azonosításával járó nyomon követése, a honlap-látogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosító, időpont, dátum

Az adatkezelés időtartama:

Figyelem! A honlap és a cookie-k kezelésére vonatkozó részletes szabályokat megtalálja a Biabisztró Jogi nyilatkozatában.

A legtöbb internet böngésző kezdetben úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. Megváltoztathatod a beállításokat, hogy blokkold a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhetsz, amikor sütiket állítanak be az eszközödön. Számos lehetséges módja van a sütik kezelésének.

Kérjük, nézd meg a böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha többet kívánsz megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról!

A legtöbb böngésző menüsorában található Segítség funkció elmagyarázza Önnek, hogy böngészője miként ne engedélyezze a cookie-kat, hogy fogadjon el új cookie-kat, vagy hogy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. Javasoljuk Önnek azonban, hogy cookie-funkcióit hagyja teljes egészében bekapcsolva, mert csak így tudja reklámkínálatunkat az Ön igénye szerint szabályozni.

7. Biabisztró regisztráció, saját profil kezelése
A weblapon egyes szolgáltatások igénybevétele (pl.:megrendelés) regisztrált felhasználók számára is elérhető.

Az adatkezelés célja: a Biabisztró weblapon történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: vevőszám, név, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes megrendelések adatai (dátum, időpont, választott termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,
a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől vagy vásárlástól számított 5 év,
a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a OTP Nyrt. (OTP Bank Nyrt. Cégjegyzékszám: 01-10-041585) kezeli.

Adattovábbítás:

bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Adattovábbítás:

OTP SZÉP-kártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u.16.) felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Adattovábbítás:

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÉP-kártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság(1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-86843/2015. számon megtörtént – “weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, weboldalon történő regisztráció, vásárlás, számla kiállítása, megrendelők nyilvántartása, megkülönböztetése. a megrendelések teljesítése, a folyamat dokumentálása, kapcsolattartás megnevezésű adatkezelés” – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

8. Futárnál leadott rendelések
Az adatkezelés célja: a Biabisztró papír alapú megrendelő lapján leadott rendelés alapján vásárlás, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: vevőszám, név, egyéb szállítási cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, az egyes megrendelések adatai (dátum, időpont, választott termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím.

Az adatkezelés időtartama:

a megrendelői adatok tekintetében az utolsó papír alapú rendeléstől számított 5 év,
a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-87926/2015. számon megtörtént – ” kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, ételrendelés futárnál leadott megrendelőlapon megnevezésű adatkezelés” – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

10. Hírlevél
Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, lakcím, szállítási cím, név, és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

– a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb

– a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

– a Biabisztro.hu honlapon a Saját fiókba belépve,

– e-mail útján az info@Biabisztro.hu címen, továbbá

– postai úton a 2051 Biatorbágy, Gábor Áron u. 1. címen.

Figyelem! A hírlevéllel kapcsolatban a részletes szabályokat megtalálja a Biabisztró hírlevéllel kapcsolatos külön tájékoztatójában.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-000000/2016. számon megtörtént – “hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, e-mail hírlevél küldése az érdeklődők részére az aktuális információkról, akciókról, dm tartalmú megkeresésé, személyre szóló ajánlatok készítése. ” megnevezésű adatkezelést” – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

11. Kapcsolatfelvétel a Biabisztróval
11.1 A Biabisztró Ügyféllevelezése
Amennyiben megrendelése során vagy a kiszállítással kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a Biabisztró.hu weboldal Kapcsolat menüpontjában található űrlap igénybevételével kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

A Biabisztró minden, beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

12. Telefonbeszélgetések
A Biabisztról call centerébe érkező hívások nem kerülnek rögzítésre.

Az adatkezelés célja: a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: ügyfél azonosítószám, neve, az ügyfél és az ügyintéző közötti beszélgetés átirata, a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok (név, lakcím, telefonszám), a hívás dátuma, időpontja.

Az adatok törlésének határideje: 12 hónap.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-000000/2016. számon megtörtént – “Biabisztró megrendeléssel kapcsolatos észrevételek, kifogások kezelése, szállítással, fizetéssel étellel kapcsolatos észrevételek kezelése megnevezésű adatkezelés” – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

14. Biabisztró megrendelés összekészítés, ételszállítás
A Biabisztró telephelyein történik a megrendelt áruk előkészítése, rendszerezése, szortírozása és szállítása.

Az adatkezelés célja: a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelt árú kiszállítása, teljesítése, dokumentálása, fizetése, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: vevőszám, név, egyéb szállítási cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, az egyes megrendelések adatai (dátum, időpont, választott termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, fizetés módja, fizetendő összeg, a megrendelést igazoló számla adatai, kapcsolattartó adatai- neve, címe, telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169.§ (2) bek. alapján 8 év.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-00000/2016. számon megtörtént – “kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, a megrendelt ételek kiszállítása megnevezésű adatkezelés” – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

15. Minőségi kifogások kezelése
Az adatkezelés célja: A Biabisztró megrendelt termékeivel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám,e-mail cím, számlaszám, kifogás leírása, szállító neve, járatszáma, megrendelés-kiszállítás dátuma, a kifogással érintett termék neve, a kérés leírása, fénykép kezelése.

Az adatkezelés időtartama: a felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányai a Fogyasztóvédelmi tv. 17/A. § (7) bek-e alapján 5 év.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-00000/2016. számon megtörtént – “minőségi kifogások kezelése, panasz, egyéb észrevételek kezelése megnevezésű adatkezelés” – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

16. Piackutatás-adatbázisok építése
Az adatkezelés célja: A Biabisztrónál a megrendelői adatbázis építése, karbantartása, abban lévő tagok nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, akciós ajánlatok és más küldemények kezelése, tájékoztatás aktuális akciókról, ajánlatokról, direkt marketing üzenetekről, személyre szabott ajánlatok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: vevőszám, név, cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, hírlevél engedélyezése, a megrendelt termékek, fizetés módja, összegei

Az adatkezelés időtartama:

direkt marketing, hírlevél megkeresés esetén a hozzájárulás visszavonásig,
profil adatoktekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év,
a vásárlások adatai tekintetében 8 év.
Adatbázisok összekapcsolása:

A megrendelői profil adatok és a hozzá kapcsolódó vásárlások adatai

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-00000/2016. számon megtörtént – “weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, a megrendelések teljesítéséhez kapcsolodó adatbázis létrehozása, fenntartása saját célra megnevezésű adatkezelés” – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

17. Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Egyúttal tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Biabisztró a fentiekben nem taxatíve felsorolt hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

18. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága
A Biabisztró számítástechnikai rendszerei és más személyes adatmegőrzési helyei a székhelyén (2051 Biatorbágy, Gábor Áron u. 1.,) a Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. szám alatti szervertermében elhelyezett szerverén találhatók meg.

A Biabisztró a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatása nyújtása során alkalmazott infokommunikációsi eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Biabisztró az adatokat megfelelő információvédelmi intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Biabisztró az infokommunikáció mindenkori fejlettségére tekintettel olyan informatikai, műszaki, IT-szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Biabisztró a személyes adatkezelések során megőrzi:

a) a titkosságot: védi az információt, hogy csak az arra jogosult férjen hozzá;

b) a sértetlenséget: védi az adat információnak és a feldolgozás módjának a pontosságát és teljességét, sértetlenségét;

c) a rendelkezésre állást: folyamatosan gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult megrendelőnek ha szüksége van rá, hozzá tudjon férni a kívánt adatokhoz, és számára rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Biabisztró és partnereinek infokommunikációs rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott hackelés, csalás, kémkedés, behatolás, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

Az üzemeltető a biztonságról megfelelő szintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a megrendelőket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében.

A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

19. Az adatkezelő adatai:
A Szolgáltató neve: Zsibau Bt.

Székhelye és postai címe: 2051 Biatorbágy, Gábor Áron u. 1.

Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszáma: 13-06-065301

Adószáma: 20676034-2-13.

E-mail címe: info@Biabisztro.hu

Honlapjának címe: www.Biabisztro.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (70) 67-37-600

Tárhely szolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.

Tárhely szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Adatkezelési nyilvántartási számok: ……………………………………………………………………………

20. Jogorvoslati lehetőségek:
Tájékoztatás kérése

Az Info tv. értelmében az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a kötelező adatkezelések kivételével törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére a Biabisztró, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Biabisztró költségtérítést állapíthat meg.

21. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogorvoslatok
A Biabisztró a személyes adatot helyesbíti, kijavítja ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

A Biabisztró zárolja az érintett személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértheti az érintett jogos érdekeit.

A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Biabisztró megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Biabisztró a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, és az érintett kéri, a kezelt adat hiányos, hibás vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.

Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

A Biabisztró a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

22. Tiltakozás
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Biabisztró a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A Biabisztró az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Biabisztró az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (újPtk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás