Jogi nyilatkozat

A Biabisztró.hu weblap Jogi közleménye

Hatálya
A Biabisztró.hu, és a Biabisztró.com
Az internetes oldalak (továbbiakban: “Weblap”) tulajdonosa és üzemeltetője a Zsibau Bt. (a Budapest Környéki Törvényszék, mint Cégbíróságon Cg. 13-06-065301 cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság, székhelye: 2051 Biatorbágy, Gábor Árun u. 1.), a továbbiakban: “Biabisztró” .)

A Felhasználó
A Biabisztró által üzemeltetett Weblap használatának feltétele, hogy az azt látogatók, azaz az Interneten böngészők, vagy akár a Biabisztró megrendelői (továbbiakban: “Megrendelő”) (felhasználó, böngésző, Megrendelő együttesen: “Felhasználó”) elfogadják a jelen dokumentumban (továbbiakban: “Szolgáltatási Feltételekben”) szabályozottakat.

A Felhasználó a Biabisztró által üzemeltetett Weblapra történő belépéssel, illetve a Weblapon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Weblap
Jelen Szolgáltatási Feltételek hatálya alá tartozik valamennyi, a Biabisztró által, illetve a Biabisztró javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett Weblap.

A Weblapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

A Biabisztró azonban a Weblap, azok aloldalai, illetve az onnan elérhető egyes szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Biabisztró tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezeléshez szükséges előzetes hozzájárulásukat.

Weblap használati feltételei:
A Felhasználók a Weblapot kizárólag saját felelősségükre használhatják.

E felhasználás főbb feltételei a következők:

Bárki használhat a Weblapra, azaz a Biabisztró oldalaira mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Szolgáltatási Feltételek 3. pontjában meghatározott feltételeket.
Tilos a Biabisztróval való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Weblappal összefüggésben vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem a Biabisztró termékeiről vagy szolgáltatásairól. A Biabisztró logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

A Weblap tartalma és az azon lévő szellemi tulajdonjog
A Biabisztró Weblapjának arculata, tartalmának meghatározása, összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen: “Tartalom”) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik.

Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Biabisztró kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja a Biabisztró, ezért kizárólag a Biabisztró jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

A Biabisztró előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy annak bármely részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha a Biabisztró kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi.

Tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, valamint a Tartalom a Biabisztró előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további Internetes felhasználása, forgalmazása.

A Biabisztró azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a Weblap, vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

A Biabisztró a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

(Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a Biabisztrónak a Weblapon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a Biabisztró ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen.

Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat küldhet Biabisztró számára, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal megfelelően rendelkezik.)

A Biabisztró felelőssége
A Biabisztró a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére tekintve, hogy azon a Biabisztrótól független változtatás is történhet teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom megbízhatósága érdekében.

A Felhasználók a Weblapot kizárólag saját felelősségükre használják, és a Biabisztró nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weblap használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye.

A Biabisztró a saját Weblapjáról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyez el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Biabisztró nem felelős a Weblap használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

A Weblap adatbiztonsága
Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Weblap biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a

Felhasználó nem jogosult;
tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weblapon, a Weblap túlterhelése [overloading], “elárasztása” [flooding], “spamelése””, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy “összeomlasztása” [crashing]);
nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

Személyes adatok kezelése
Általános rendelkezések
A Biabisztró a Weblap működtetése, illetve a Weblapról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során kötelezettséget vállal a hatályos jogszabályi rendelkezések betartására, különös figyelemmel

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”),
az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során alkalmazandó 1998. évi VI. törvény,
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (“Eht.”), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény (“Ekertv.”) rendelkezéseire,
illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a témára vonatkozó ajánlásaira.
A Biabisztró betartja a vonatkozó európai uniós jogi aktusokat is, így különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvet, amennyiben ezek közvetlenül alkalmazandóak.

Felhasználó tájékoztatása
A Biabisztró a jelen Szolgáltatási Feltételekkel részletesen és egyértelműen tájékoztatja a Felhasználókat a Weblap, illetve a Weblapról elérhető egyes szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tényekről, így többek között az adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatfajtákról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről, valamint arról, hogy az adatkezelés kötelező vagy hozzájáruláson alapul. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelésről való tájékoztatásnak minősül a fenti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatala is.

A Biabisztrótól szolgáltatást igénybe vevő Megrendelők személyes adatainak a kezelésére vonatkozóan a Biabisztró Adatkezelési Tájékoztatója ad részletes iránymutatást.

Weblap használatával kapcsolatos rendelkezések
A Biabisztro.hu weboldal cookie kezelése
A Felhasználó által megismert adatkezelési hozzájárulás esetén a Biabisztró a Weblap használatakor, egyedi azonosítót, ún. információs fájlokat, úgynevezett sütit (cookie-t) helyezhet el a Felhasználók számítógépén, illetve számítógépén.

A Cookie-k nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé, könnyebben kezelhetővé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat).

Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).

Az állandó sütit (cookie-t) a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes süti (cookie) azonban a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.

A sütik (cookie-k) általi adatkezelés célja lehet továbbá anonimizált látogatottsági információk gyűjtése. Biabisztróa süti (cookie) elhelyezése által kezelt adatokat anonimizált formában harmadik fél számára átadhatja.

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Amennyiben a süti (cookie) nem ideiglenes jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat a Biabisztró 90 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja a fenti módon.

A weblapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

Ezen cookie-k a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords hirdetési rendszerén keresztül történik. A Google részese az ún. Safe Harbor programnak, amely révén az általuk végzett adatfeldolgozást olyannak kell tekinteni, amely tekintetében a személyes adatok megfelelő védelmi szintje biztosított.

A Google által biztosított cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő:

A külső szolgáltatók, közöttük a Google ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Google: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-9

Összesített, anonimizált adatok kezelése
A Biabisztró szerverei a Weblap mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálják (naplózzák) a Felhasználók IP-címét, a felhasznált operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, a látogatás idejét. Ezeket az adatokat a Biabisztró kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli a Weblapon esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Biabisztró jogosult a fent hivatkozott adatokat összesített, anonimizált és feldolgozott formában hozzáférhetővé tenni harmadik szerződő felek számára, különösen a következő szolgáltatások igénybevétele során: Google Analytics, Google Adwords, Visual Website Optimizer.

A szolgáltatási feltételek módosítása
A Biabisztró bármikor módosíthatja a jelen Jogi Közleményben rögzített szolgáltatási feltételeket.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek.

Regisztrációs feltételek
Amennyiben valamely Weblap látogatása vagy az arról elérhető szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött, a Felhasználó a Regisztráció kitöltésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szolgáltatási Feltételek mellett a regisztrációhoz kötött további szolgáltatás felhasználási feltételeit is. A Felhasználó köteles:

a) a regisztráció során a valóságnak megfelelő, teljes információt közölni a Regisztrációs Adatlap kérdéseire vonatkozóan;

b) a regisztrációs adatokat változás esetén haladéktalanul megfelelően frissíteni, javítani.

A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén a Biabisztrónak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését a Weblaphoz, vagy bármely szolgáltatáshoz.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás